Általános szerződési feltételek

ROBERT BOSCH Kft.
Gépjármű-felszerelések, diagnosztika és szervizszolgáltatások üzletág (AA)

a Bosch szervizképzés keretében szervezett tanfolyamokra vonatkozóan

 1. Jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kizárólagosan vonatkoznak a http://boschgepjarmuoktatas.hu weboldalon a Robert Bosch Kft. által kínált szervizképzések keretében zajló tanfolyamokon való jelentkezésre, részvételre és az ezek teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételekre. A jelen ÁSZF kötelező érvényű a tanfolyamok minden természetes személy résztvevőjére (a továbbiakban: Résztvevő) és az őket alkalmazó (megbízó) természetes és jogi személyekre, illetve jogi személynek nem minősülő más jogalanyokra, amelyek mint cég a jelentkezésre szolgáló elektronikus űrlapon megjelölésre kerülnek (a továbbiakban: Cég).
 2. A Robert Bosch Kft. a hozzá a fenti weboldalon keresztül online vagy az aa-tanfolyam@hu.bosch.com e-mail címre elektronikus úton eljuttatott jelentkezés alapján a weboldalon elérhető aktuális oktatási programjában (azaz a Bosch Tanfolyami naptárban és a Bosch tanfolyami prospektusban) szereplő tanfolyamok (a továbbiakban: Tanfolyamok) lebonyolítását végzi az ott meghatározott időpontokban, időtartamban és tartalommal a Robert Bosch Kft. székhelyén. Az egyes tanfolyamokon elvárt részvételi előfeltételeket – amennyiben ilyenek vannak – az oktatási program tartalmazza.
 3. A Résztvevő vagy az őt küldő Cég kapcsolattartója a jelentkezést a Tanfolyam időpontját megelőző hét hétfőn 15:00 óráig jogosult elküldeni az előző pontban meghatározott módon.
 4. A Robert Bosch Kft. az online beérkezett jelentkezésekről haladéktalanul automatikus visszaigazolást küld a Cég kapcsolattartójának, 24 (huszonnégy) órán, de legfeljebb egy munkanapon belül pedig írásban is megerősíti a jelentkezés elfogadását (mind az online, mind pedig az elektronikus úton történt jelentkezés esetén). A jelentkezés ezzel véglegessé válik, és a Cég és a Robert Bosch Kft. között szerződés jön létre, mely kizárólag a jelen ÁSZF szerint módosítható.
 5. A Robert Bosch Kft. vállalja, hogy a Tanfolyamokhoz a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, azokat jó színvonalon lefolytatja. A Robert Bosch Kft. a Résztvevő részére oklevelet állít ki a Tanfolyam elvégzéséről.
 6. A Robert Bosch Kft. fenntartja a jogot a Tanfolyamok időpontjának, helyszínének és tartalmának egyoldalú módosítására azzal, hogy erről a jelentkező Cég kapcsolattartóját köteles legkésőbb az érintett Tanfolyam kezdetét 72 órával megelőzően írásban tájékoztatni. A Tanfolyamok tartalmának, tematikájának módosítása kizárólag azok bővítését, színvonaluk emelését jelentheti az oktatási programban meghatározottakhoz képest.
 7. Résztvevő a jelentkezési lap elküldésével vállalja, hogy
  • kiválasztott tanfolyamon megjelenik, és azon mindvégig részt vesz,
  • megjelenését minden tanfolyami napon a jelenléti ív aláírásával dokumentálja,
  • a tanfolyamon nyújtott teljesítményének oktatási programban meghatározottak szerinti ellenőrzésén, mérésén részt vesz,
  • nem tanúsít olyan magatartást, amely a tanfolyam többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Robert Bosch Kft. jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. (Résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.)
 8. Résztvevő korlátlan felelősséggel tartozik azért, hogy az általa megjelölt Cég nevében a Tanfolyamra jelentkezni jogosult, arra a Cégtől felhatalmazással, illetőleg jóváhagyással rendelkezik. Résztvevő és a Cég felelősséggel tartozik továbbá az általa megadott adatok valóságáért.
 9. A Tanfolyamok nettó díját az oktatási program részét képező Árlista tartalmazza. A Tanfolyamok díja az egyes Tanfolyamok megtartását követően kerül kiszámlázásra a Cég részére az általa a Tanfolyamra beíratott – és a jelenléti ív szerint megjelent – Résztvevők számának figyelembevételével. A Cég köteles a kiszámlázott tanfolyami díjat a számlán szereplő fizetési határidő betartásával - a mindenkori jogszabályok szerinti ÁFA-val növelten - a Robert Bosch Kft. részére banki átutalás útján megfizetni. A számlával kapcsolatos esetleges kifogások közlésére a Cég a számla kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül, írásban jogosult. Határidőben közölt kifogás hiányában a számla elfogadottnak tekintendő. Fizetési késedelem esetén a Robert Bosch Kft. a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra jogosult.
 10. Abban az esetben, ha a 4. pont szerint véglegessé vált jelentkezést követően a Résztvevő a Tanfolyamon nem jelenik meg, a Robert Bosch Kft. jogosult a Tanfolyam díjának 40%-át kiszámlázni a Cég felé, kivéve, ha Résztvevő vagy a küldő Cég kapcsolattartója a távolmaradást írásban jelezte az aa-tanfolyam@hu.bosch.com e-mail címre küldött értesítésben legkésőbb a kiválasztott tanfolyam kezdő időpontját 72 (hetvenkét) órával megelőzően. Több napos Tanfolyam esetében a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül abban az esetben is, ha a Résztvevő az általa megkezdett Tanfolyamnak nem minden oktatási napján vett részt.
 11. A Robert Bosch Kft. az Árlistában feltüntetett tanfolyami díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg sem a Résztvevő, sem a Cég terhére.
 12. A jelen ÁSZF alkalmazásában írásbelinek minősül az 1. pontban megjelölt weboldalon elküldött, illetve a 2. pontban megjelölt e-mail címre megküldött jelentkezés, illetve a szervizképzéssel összefüggésben a 2. pontban megjelölt e-mail címre küldött nyilatkozat.
 13. Résztvevőnek és az őt küldő Cégnek joga van panasztételre, amennyiben a kiválasztott / látogatott Tanfolyammal kapcsolatban kifogása merül fel. Ez szóban és írásban is megtehető, legkésőbb a 9. pontban rögzített határidőben.
 14. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései irányadók.